Ledenvergadering in BCC West-Nederland

Sinds het BCC-kerkgenootschap in september 2022 een feit is, organiseert elk plaatselijk bestuur minimaal drie keer per jaar een ledenvergadering. Op zondag 11 juni vond zo’n ledenvergadering plaats voor de leden van BCC West-Nederland.

De ledenvergadering wordt gestart met een korte inbreng van de oudsten waarin we worden bemoedigd met de woorden uit de brief van Paulus aan de Efeziërs hoofdstuk 5, dat Christus de gemeente voedt en koestert. Na deze inbreng komen verschillende onderwerpen aan bod waarover de leden worden geïnformeerd, of waarover gestemd moet worden.

Vaststelling jaarverslag 2022

Het belangrijkste punt van deze ledenvergadering was de vaststelling van het jaarverslag van BCC West-Nederland over het oprichtingsjaar 2022. De leden hebben het verslag van tevoren kunnen doornemen, en na een toelichting stelden ze met meerderheid van stemmen het bestuursverslag en de jaarrekening over 2022 vast.

Begroting 2023

Verder werd er stilgestaan bij een herziening van de begroting voor 2023, die in de ledenvergadering van februari was vastgesteld. Door extra financiële bijdrages, ten behoeve van huisvestingsvoorzieningen voor kerkelijke activiteiten, kan de begroting van dit jaar worden verhoogd. Uiteindelijk wordt, na stemming van de leden, de begroting met een meerderheid goedgekeurd en aangenomen.

Informatie over internationale ontwikkelingen

De ledenvergadering werd ook benut voor interessante informatie over de internationale BCC-federatie. De leden werden geïnformeerd over besluiten die in april zijn genomen door de ‘internationale vergadering’ van de federatie. Een onderwerp daarbij was de inzet van vrijwilligers voor diverse taken, waaronder tijdens de BCC-conferenties. Ook werd toegelicht welke rol de door de leden gekozen afgevaardigden vervullen als het gaat om internationale besluitvorming. Vanuit BCC West-Nederland neemt een aantal vooraf gekozen afgevaardigden deel aan de vergaderingen van de internationale vertegenwoordiging, die meerdere keren per jaar plaatsvinden.  

Organisatie

Elk BCC-kerkgenootschap heeft dezelfde organisatiestructuur: voor geestelijke en pastorale zaken zijn de voorganger en mededienaren van de gemeente (gezamenlijk: oudsten) verantwoordelijk. Het bestuur is verantwoordelijk voor de bestuurlijke en financiële zaken. Daarbij werkt het bestuur binnen de kaders die de leden tijdens de ledenvergadering vaststellen.

Alle leden vanaf 18 jaar zijn stemgerechtigd en het stemmen vindt plaats via een online app, waarop alle deelnemers kunnen volgen hoe de stemming verloopt. Voorafgaand aan de vergadering zijn de stukken gedeeld met de gemeenteleden, zodat zij zich kunnen inlezen en vragen kunnen stellen of opmerkingen kunnen sturen aan het BCC-bestuur.

Lees ook: