Ledenvergadering in BCC West-Nederland

Sinds het BCC-kerkgenootschap in september 2022 is opgericht, organiseert elk plaatselijk bestuur minimaal drie keer per jaar een ledenvergadering. Op maandag 6 november vond zo’n ledenvergadering plaats voor de leden van BCC West-Nederland.

De ledenvergadering wordt gestart met een korte inbreng van de voorganger waarin hij zijn vreugde uit dat God zijn hand over ons houdt en zorg voor zijn gemeente heeft. Hij benoemt het belang van de internationale conferenties, om daar de christelijke boodschap te horen en benoemt de eenheid die daardoor ontstaat met andere gemeenten wereldwijd. Daarnaast benoemt hij het belang van rechtvaardigheid, en leest daarbij de tekst in Habakuk 2:4: ‘De rechtvaardige zal door geloof leven’. Na deze inbreng komen verschillende onderwerpen aan bod waarover de leden worden geïnformeerd, of waarover gestemd moet worden.

Vaststelling beleidsplan 2024

Het belangrijkste punt van deze ledenvergadering was de vaststelling van het beleidsplan 2024. De leden hebben het beleidsplan van tevoren kunnen doornemen, en na een toelichting stelden ze met meerderheid van stemmen het beleidsplan voor 2024 vast.

Begroting 2024

Verder werd er stilgestaan bij de begroting voor 2024. Deze begroting hebben de leden van te voren kunnen doornemen. Tijdens de vergadering worden de belangrijkste punten toegelicht. Daarbij wordt verklaard dat BCC West-Nederland een giftenpercentage van 9% van het bruto-inkomen aanbeveelt en op basis daarvan de begroting heeft opgesteld. Uiteindelijk wordt, na stemming van de leden, de begroting met een ruime meerderheid van stemmen goedgekeurd en aangenomen.

Lees over het giftenpercentage ook: Geven naar draagkracht – Brunstad Christian Church – BCC Nederland

Organisatie

Elk BCC-kerkgenootschap heeft dezelfde organisatiestructuur: voor geestelijke en pastorale zaken zijn de voorganger en mededienaren van de gemeente (gezamenlijk: oudsten) verantwoordelijk. Het bestuur is verantwoordelijk voor de bestuurlijke en financiële zaken. Daarbij werkt het bestuur binnen de kaders die de leden tijdens de ledenvergadering vaststellen.

Alle leden vanaf 18 jaar zijn stemgerechtigd en het stemmen vindt plaats via een online app, waarop alle deelnemers kunnen volgen hoe de stemming verloopt. Voorafgaand aan de vergadering zijn de stukken gedeeld met de gemeenteleden, zodat zij zich kunnen inlezen en vragen kunnen stellen of opmerkingen kunnen sturen aan het BCC-bestuur.