De doop – een persoonlijk verbond met God

Tijdens de zomerperiode zijn er naast de internationale zomerconferenties en camps een tijdje geen lokale samenkomsten voor BCC West Nederland geweest. Het is dan ook een grote vreugde om elkaar na deze geloofsversterkende periode weer te ontmoeten op onze eigen plek in Noord-Holland, tijdens de eerste samenkomst van het nieuwe seizoen. Wat is het extra feestelijk dat tijdens deze samenkomst zes – voornamelijk jonge – gemeenteleden zich willen laten dopen!

Wat betekent de doop voor ons?

Binnen BCC brengen we de doop van gelovigen in praktijk door onderdompeling in water. Wij geloven dat de doop een plechtig getuigenis is voor God en voor mensen dat je een verbond met God bent aangegaan, in geloof in de opstandingskracht van Jezus (Romeinen 6:3-4, Kolossenzen 2:12). We zien de doop als een handeling die aangeeft dat je ervoor kiest om niet langer te leven naar je eigen wil en dat er iets nieuws begint: een innerlijke overtuiging en een besluit om een discipel (een leerling) van Jezus te worden. Met de fysieke handeling van de doop wordt van dit besluit een persoonlijk en voor iedereen zichtbaar getuigenis gegeven.

Eerder hebben degenen die zich laten dopen al uitleg gehad en samen gesproken over dit thema. Voorafgaand aan het moment van dopen is er een samenkomst voor de hele gemeente, met verkondiging vanuit de Bijbel over wat de doop betekent.

De besnijdenis van het hart

Vandaag horen we dat de besnijdenis van het Nieuwe Verbond een besnijdenis van het hart is, naar de Geest en niet naar de letter (Romeinen 2:28-29, Kolossenzen 2:11). Dat gaat over hetzelfde besluit dat Jezus elke dag in zijn hart had: “Hier ben ik om Uw wil te doen”. Van deze verborgen besnijdenis van het hart, is de doop een getuigenis in het openbaar. Jezus zal Zijn kant van het verbond vervullen door de doop met de Heilige Geest en met vuur (Mattheüs 3:11). Nu gaat het er om dat ik trouw ben aan mijn kant van het verbond door te wandelen in Hem (Kolossenzen 2:6). Dat betekent dat ik voortaan in de kracht van de Geest “ja” zeg tegen Jezus en “nee” tegen elke verzoeking om te zondigen. Door het vuur wordt de wortel (de verborgen oorsprong) van het oude verteerd en het nieuwe leven groeit op, zodat ik goede vruchten voortbreng (Mattheüs 3:8).

De doopplechtigheid

Na de samenkomst verzamelen we ons rond de plek waar het dopen plaatsvindt  in een tijdelijk opgezet zwembad. Na elke doop zingen we als gemeente samen de dopeling toe met een couplet of refrein van een lied. Wat zijn we dankbaar dat we mensen in ons midden hebben die er bewust en vol overtuiging voor kiezen om van Jezus te leren en Hem na te volgen!

Tijdens de samenkomst horen we ook persoonlijke getuigenissen van alle dopelingen. Het is ontroerend om op zo’n moment in de harten te mogen kijken en te horen hoe ieder persoonlijk tot de beslissing is gekomen om het oude leven achter zich te laten en voortaan dagelijks het kruis op te nemen en Jezus te volgen. En het is tegelijkertijd een aansporing voor degenen die zich al eerder hebben laten dopen, om met dezelfde oprechte liefde God te blijven dienen in hun dagelijkse leven.

Een getuigenis voor God en mensen

Enkele dopelingen vertellen wat uitgebreider hun persoonlijke verhaal. Adaja (19) vertelt dat ze al een paar jaar geleden een besluit had genomen om Jezus te volgen. In 2022/2023 maakte ze deel uit van het A-team. Daar werken jongeren van Brunstad Christian Church een jaar lang samen, en hebben  veel gezamenlijke activiteiten en Bijbelstudies. Een van die Bijbelstudies ging over de doop en Adaja besloot toen om zich bij de eerstvolgende gelegenheid te laten dopen. “Door de doop getuig ik voor God en mensen dat ik het oude leven achter me wil laten en Jezus wil volgen.”

Rachel (27) twijfelde er een poos aan of ze zich wel kon laten dopen want ze dacht min of meer dat ze eerst volmaakt moest zijn. Ze zag nog zoveel in zichzelf wat niet goed was. Maar door Bijbelstudies over de doop kwam ze er achter dat de doop een bede is van een goed geweten tot God (1 Petrus 3:21). Het is een besluit: ik wil voortaan dood zijn voor de zonde en levend voor God. Ik ben met Christus gestorven en heb daardoor deel aan zijn opstandingskracht. En door die kracht kan ik voortaan “ja” zeggen tegen Jezus en “nee” tegen de zonde. “Toen ik dat begreep”, zegt ze “besloot ik om me bij de eerstvolgende gelegenheid te laten dopen.”

Thorsten (26) werd in zijn hart geraakt door 1 Johannes 4:19. “Wij hebben lief omdat Hij ons eerst  liefgehad heeft”, en hij besloot: “Als Jezus zoveel liefde voor mij had toen ik Hem nog helemaal niet liefhad, dan wil ik voortaan voor Hem leven.”

David Nooitgedagt

Jan-Hein Staal

Emmanuel