Privacyverklaring BCC West-Nederland

BCC West-Nederland hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring lichten we toe hoe wij omgaan met de informatie die wij over u verzamelen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

BCC West-Nederland verwerkt persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via donaties, communicatie of door gebruik te maken van onze diensten. Hieronder vallen:

  • Naam en achternaam
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • E-mailadres
  • Bijzondere persoonsgegevens, waarvoor wij extra zorg dragen

Grondslag en doel van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw gegevens voor specifieke doeleinden op basis van één of meer van de volgende grondslagen: uw toestemming, uitvoering van een overeenkomst, wettelijke verplichtingen, vitale belangen, en gerechtvaardigd belang van BCC West-Nederland. De doeleinden omvatten:

  • Afhandelen van financiële transacties
  • Communicatie over onze diensten
  • Verbetering van onze dienstverlening

Cookies

Wij gebruiken Google Analytics om websitegebruik te analyseren zonder uw privacy te schenden. IP-adressen worden geanonimiseerd, en wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. U kunt opt-outen voor cookies via uw browserinstellingen.

Bewaartermijnen

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het realiseren van de doelen waarvoor ze zijn verzameld, in overeenstemming met wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

BCC West-Nederland deelt uw gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door één van onze verwerkers. Daarnaast heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens ernstig en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Wijzigingen in de privacyverklaring

BCC West-Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

​Contact

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent uw rechten, kunt u contact met ons opnemen via info@bccnederland.nl.

​Functionaris Gegevensbescherming

Als functionaris gegevensbescherming is aangesteld:

Dinand Veldman

privacy@bccnederland.nl

Bij klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens adviseren wij u contact met ons op te nemen. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.